เผย 10 อันดับประเทศที่มีความพร้อมใช้รถยนต์ไร้คนขับมากที่สุด

รถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous vehicles – AV) ไม่เพียงแต่จะเข้ามาปฏิวัติระบบการขนส่ง แต่ยังจะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานและการใช้ชีวิตของประชากรทั่วโลก แต่คำถามที่ตามมาคือ ประเทศต่างๆ มีความพร้อมต่ออนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยรถยนต์ไร้คนขับหรือไม่? ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการใช้รถยนต์ไร้คนขับของเคพีเอ็มจี ประจำปี 2018 หรือ  KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index 2018 (AVRI) ประเมินการเตรียมความพร้อมของ 20 ประเทศทั่วโลก พร้อมเผยแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อผลักดันการใช้รถยนต์ไร้คนขับในประเทศต่างๆ

ริชาร์ด เธรลฟอลล์ ประธาน ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “อิสระในการสัญจรด้วยรถยนต์ไร้คนขับจะส่งผลกระทบต่อสังคมในด้านการขนส่ง แต่ในขณะเดียวกัน โอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้ก็มาพร้อมความท้าทายต่างๆ ที่แต่ละประเทศจำเป็นต้องคำนึงถึงและจัดการเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไร้คนขับ”

ดัชนี AVRI นับเป็นการสำรวจศักยภาพและความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับในประเทศต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก ดัชนีดังกล่าวประเมินความสามารถของแต่ละประเทศทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งในแต่ละด้านมีความเชื่อมโยงกับขีดความสารมารถของแต่ละประเทศในการนำรถยนต์ไร้คนขับมาใช้

ทั้งนี้ ในแต่ละด้านจะประกอบด้วยตัวแปรที่หลากหลาย ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการรองรับรถยนต์ไร้คนขับ ตั้งแต่ ความพร้อมในการให้บริการของสถานีชาร์จรถไฟฟ้า การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีของประชากร ไปถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ

จากการประเมินดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการใช้รถยนต์ไร้คนขับของเคพีเอ็มจี ประจำปี 2018  พบว่า 10 ประเทศที่มีความพร้อมรองรับอนาคตของการขนส่งแบบอิสระมากที่สุด ได้แก่

  1. ประเทศเนเธอร์แลนด์
  2. ประเทศสิงคโปร์
  3. ประเทศสหรัฐอเมริกา
  4. ประเทศสวีเดน
  5. สหราชอาณาจักร
  6. ประเทศเยอรมนี
  7. ประเทศแคนนาดา
  8. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  9. ประเทศนิวซีแลนด์
  10. ประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเนเธอร์แลนด์ติด ใน ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสูงในการประเมินทั้ง ด้าน ได้แก่ การยอมรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในวงกว้าง จำนวนสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่มีอยู่มาก เครือข่ายโทรคมนาคมที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการการสัญจรของรถยนต์ไร้คนขับ และการวางแผนขนาดใหญ่เพื่อทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าว ขณะที่ ประเทศอื่น ๆ ใน อันดับแรก มีความแข็งแกร่งที่หลากหลาย โดยประเทศสิงคโปร์มีความพร้อมสูงสุดในด้านนโยบายและกฎหมาย รวมทั้งการยอมรับของผู้บริโภค ประเทศสหรัฐอเมริกาและสวีเดนมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอันดับ และ ตามลำดับ และสหราชอาณาจักรติด ใน 5 อันดับแรก จาการประเมินใน 3 ด้านด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Share With: